Navigatie overslaan MENU

ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

Kom over en help is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan Kom over en help zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft Kom over en help over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

De ANBI-vermelding van Kom over en help is te controleren op de website van de Belastingdienst.

Stichting Kom over en help

Bezoekadres
Beurtschipper 14
3861 SC Nijkerk

Postadres
Postbus 138
3860 AC Nijkerk

Overige gegevens
E info@komoverenhelp.nl
T +31 (0) 33 246 32 08
RSIN 803028416
Kvk 41172259
ANBI 12869

Visie

In deze gebroken wereld weten we ons vanuit de Bijbel geroepen om te dienen. God vraagt ons óm te zien naar de naasten die in kwetsbare omstandigheden leven.

Missie

Samen met lokale partnerorganisaties helpen wij onze naasten die in armoede leven om zich te ontwikkelen en een waardig bestaan te leiden. Daarbij hebben wij oog voor alle aspecten van het mens-zijn.

Kernboodschap

Mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst geven.

Doel

Kom over en help wil de missie bereiken door kwetsbare naasten te helpen ontwikkelen en hun zelfredzaamheid te vergroten. De middelen die we daarvoor inzetten, zijn educatie, inkomstengenererende activiteiten en maatschappelijke zorg. Hierin werken wij nauw samen met overheden, christelijke organisaties (ngo’s), kerken en bedrijven, zowel in Nederland als in de landen waar we werken.

Beleidsplan

Klik hier voor ons meerjarenbeleidsplan.

Bestuurders met functie

T.M. Holleman, Woudenberg, voorzitter
Drs. J.M. Stam CPC, Veenendaal, secretaris
F.J. van den Bunt, Leusden, penningmeester
Mr. Dr. M.P. de Jong MSc LLM, Tull en ’t Waal
J. van Dam, Woudenberg
E.M. van de Hil MPH, Sliedrecht
Drs. A.J. van der Wekken, Leerdam

De uitvoering van de meeste taken van het bestuur zijn gemandateerd aan de titulair directeur. Deze oefent zijn werkzaamheden uit overeenkomstig een door het bestuur vastgesteld directiestatuut.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het werk voor de stichting. Gemaakte kosten worden desgewenst op declaratiebasis vergoed. Voor reiskosten is dat € 0,28 per km.

Het beloningsbeleid voor directie en medewerkers is gebaseerd op de functiewaardering van de zogenaamde ODRP-methode, een specifiek op de overheid gerichte methode.

Van toepassing is de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de daarbij behorende salarisschalen. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd.

Recente activiteiten

Bekijk hier onze actuele projecten.

Statuten

Bekijk hier ons directiestatuut.

Bekijk hier ons bestuursstatuut.

Bekijk hier de akte van statutenwijziging.

Jaarverslag van activiteiten en financiën

Kijk hier voor ons jaarverslag 2022 inclusief de jaarrekening van 2022.