ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

Kom over en help is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan Kom over en help zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft Kom over en help over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

De ANBI-vermelding van Kom over en help is te controleren op de website van de Belastingdienst.

Stichting Kom over en help

Bezoekadres
Beurtschipper 14
3861 SC Nijkerk

Postadres
Postbus 138
3860 AC Nijkerk

Overige gegevens
E info@komoverenhelp.nl
T +31 (0) 33 246 32 08
RSIN 803028416
Kvk 41172259
ANBI 12869

Missie

Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.

Kom over en help is een stichting, is opgericht in 1974 en heeft geen winstoogmerk.

Doel

Kinderen in hun omgeving ondersteunen om een menswaardiger en waarde(n)voller bestaan op te bouwen.

Er zijn zeven programma’s die gericht zijn op deze algemene doelstelling:

  1. Veilige leefomgeving
  2. Toegang tot onderwijs
  3. Werk en inkomen
  4. Dagelijkse levensbehoeften
  5. Maatschappijopbouw
  6. Beleidsbeïnvloeding
  7. Bewustwording

Beleidsplan

Klik hier voor ons meerjarenbeleidsplan.

Bestuurders met functie

G.J. Heldoorn MA, Woudenberg, voorzitter
Drs. J.M. Stam CPC, Veenendaal, secretaris
Drs. A.P. de Jong, Noordeloos, penningmeester
Ds. A. van Heteren, Urk, lid
M.P. de Jong MSc LLM, Tull en ’t Waal, lid
Dr. M.A. van den Berg, Zoetermeer, lid

De uitvoering van de meeste taken van het bestuur zijn gemandateerd aan de titulair directeur, K.H. de Vries. Deze oefent zijn werkzaamheden uit overeenkomstig een door het bestuur vastgesteld directiestatuut.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het werk voor de stichting. Gemaakte kosten worden desgewenst op declaratiebasis vergoed. Voor reiskosten is dat € 0,28 per km.

Het beloningsbeleid voor directie en medewerkers is gebaseerd op de functiewaardering van de zogenaamde ODRP-methode, een specifiek op de overheid gerichte methode.

Van toepassing is de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de daarbij behorende salarisschalen per 1 januari 2016. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd.

Recente activiteiten

Bekijk hier onze actuele projecten.

Statuten

Bekijk hier ons directiestatuut.

Bekijk hier ons bestuursstatuut.

Bekijk hier de akte van statutenwijziging.

Jaarverslag van activiteiten en financiën

Kijk voor hier voor ons jaarverslag.