Programma's

Kom over en help weet zich geroepen om te dienen, en gunt elk kind een hoopvolle toekomst. Wij ondersteunen daarom kwetsbare kinderen en gezinnen en doen dat met verschillende programma’s.

Veilige leefomgeving

Met het programma Veilige leefomgeving richten we ons op (erg) kwetsbare en arme kinderen en jongeren met een kansarme achtergrond. Denk bijvoorbeeld aan kinderen uit gebroken gezinnen, straatkinderen, kinderen die uit tehuizen naar alternatieve vormen van zorg overgeplaatst worden, gehandicapte kinderen en/of kinderen uit Roma-gezinnen.

We bieden ondersteuning aan pleeggezinnen en andere vormen van alternatieve zorg, en we helpen kinderen en jongeren, zodat ze in een veilige en zorgzame omgeving kunnen opgroeien.

Kerken en andere sociale instituten kunnen als een sociaal vangnet fungeren voor kwetsbare kinderen en families. Omdat dit nog geen vanzelfsprekendheid is in de landen waar we werken, ondersteunen we onze partners om dit te ontwikkelen.
Datzelfde geldt voor de relatie met de overheid. Het is van belang deze te creëren dan wel te versterken, omdat de overheid een belangrijke rol heeft in het zorgen voor bescherming van de kwetsbaren.

Toegang tot onderwijs

Het programma Toegang tot onderwijs is een verzameling van projecten, gericht op (inclusief) onderwijs voor kinderen en jongeren. Dit onderwijs vindt plaats zowel binnen scholen, ook wel het formele onderwijs genoemd, als bij buitenschoolse activiteiten, ook wel informeel onderwijs genoemd. Het programma heeft als doel dat álle kinderen onderwijs kunnen volgen. Dit onderwijs bevordert de emotionele, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van het kind.

Het formele onderwijs heeft als doel dat kinderen het basisonderwijs voltooien en daarna ook voortgezet onderwijs gaan volgen. In het informele onderwijs ligt de focus op het ontwikkelen en verbeteren van sociale vaardigheden, sociale interactie, levenshouding en het gedrag van kinderen. Hierdoor stimuleren we de sociale weerbaarheid van kinderen. Ze leren vaardigheden aan, waardoor de kans groter is dat ze na hun opleiding een baan vinden.

Binnen dit programma nemen dagopvangcentra voor kinderen een steeds belangrijker plaats in. Dit zijn centra waar kansarme kinderen huiswerkbegeleiding, een warme maaltijd en psychosociale ondersteuning krijgen.

Werk en inkomen

Het programma Werk en inkomen richt zich op het voorbereiden van kinderen en jongeren op een baan. Ze leren vaardigheden op te doen die nodig zijn om zelfstandig te werken. Ook bemiddelen onze partnerorganisaties tussen werkzoekenden en werkgevers.

Mensen die gemotiveerd zijn om een eigen onderneming op te zetten, krijgen hierbij ondersteuning in de vorm van een microkrediet. De startende ondernemers ontvangen trainingen op het gebied van financieel beheer en marketing.

Dagelijkse levensbehoeften

Het programma Dagelijkse levensbehoeften focust op de meest arme en kwetsbare families, volwassenen en ouderen. De projecten binnen dit programma – bijvoorbeeld een gaarkeuken – zijn erop gericht een sociaal vangnet voor deze mensen te creëren en hen te voorzien van tijdelijke ondersteuning bij hun dagelijkse behoeften, zoals voedsel, huishoudelijke benodigdheden, geld en kleding.

Daarnaast is het doel dat deze families door de diverse projecten een sociaal netwerk krijgen danwel contact krijgen met sociale voorzieningen van overheden.

Het programma Dagelijkse levensbehoeften biedt ook rehabilitatie aan verslaafden en ondersteunt hen bij hun re-integratie in de maatschappij.

Maatschappijopbouw

Dit programma is erop gericht om de kwaliteit, efficiëntie en impact van de hulpverlening te optimaliseren. Onze partners en burgerorganisaties willen we sterker maken. Daarbij spelen visie- en beleidsontwikkeling en linking en learning een grote rol.

Samen met onze partners werken we aan een maatschappij die oog heeft voor kwetsbare mensen en verantwoordelijkheid neemt in de zorg voor hen.

Beleidsbeïnvloeding

Samen met onze partners lobbyen we bij overheden om beter beleid te maken en dit ook te implementeren. Daarnaast versterken en trainen we overheidsinstanties, zodat zij opkomen voor de positie en rechten van het kwetsbare kind.

We werken in Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan.