Veilige leefomgeving

Met het programma Veilige leefomgeving richten we ons op (erg) kwetsbare en arme kinderen en jongeren met een kansarme achtergrond. Denk bijvoorbeeld aan kinderen uit gebroken gezinnen, straatkinderen, kinderen die uit tehuizen naar alternatieve vormen van zorg overgeplaatst worden, gehandicapte kinderen en/of kinderen uit Roma-gezinnen.

We bieden ondersteuning aan pleeggezinnen en andere vormen van alternatieve zorg, en we helpen kinderen en jongeren, zodat ze in een veilige en zorgzame omgeving kunnen opgroeien.

Kerken en andere sociale instituten kunnen als een sociaal vangnet fungeren voor kwetsbare kinderen en families. Omdat dit nog geen vanzelfsprekendheid is in de landen waar we werken, ondersteunen we onze partners om dit te ontwikkelen.
Datzelfde geldt voor de relatie met de overheid. Het is van belang deze te creëren dan wel te versterken, omdat de overheid een belangrijke rol heeft in het zorgen voor bescherming van de kwetsbaren.

Werk en inkomen