Kom over en help intensiveert steun aan kinderdagcentra

Kom over en help heeft de steun aan het aantal dagcentra voor kinderen uitgebreid tot bijna 60. In deze centra krijgen kinderen die in een kwetsbare thuissituatie leven en daardoor achterstand hebben in het onderwijs, begeleiding waardoor zij beter kunnen participeren en presteren in het reguliere onderwijs. Dat blijkt uit ons jaarverslag 2015.

(Extreme) verwaarlozing

Kinderen die in de dagcentra komen, hebben een thuissituatie die wordt gekenmerkt door armoede en (extreme) verwaarlozing. In het dagcentrum krijgen zij begeleiding waardoor zij zich beter ontwikkelen en sociale vaardigheden leren. De kinderen participeren hierdoor aantoonbaar beter in het reguliere onderwijs, zoals Nicoleta uit Bulgarije. “Ik zou heel graag willen dat in ons huis de liefde, rust en vrede is die op het dagcentrum is. Daar zijn altijd veel interessante activiteiten. Ik vind het fijn als we uit de Bijbel leren over God en als we tekeningen maken. Dankzij het dagcentrum behaal ik op school goede resultaten.” Door het versterken van de contacten met ouders en docenten is het daarnaast mogelijk om problemen tijdig te signaleren en daar waar nodig hulp te bieden. Ook worden kinderen met een beperking, die veelal in een achterstandssituatie leven, in dagcentra opgevangen en begeleid.
Kom over en help ondersteunt dagcentra voor kinderen in Albanië, Bulgarije, Georgië,  Moldavië en Oekraïne.

Inkomsten

Uit het jaarverslag blijkt tevens dat de inkomsten in 2015 € 130.000 meer waren dan begroot. Dat kwam met name door de RD-lezersactie 2015/2016 die een hogere opbrengst had. De inkomsten waren € 300.000 minder dan in 2014, vooral doordat er minder nalatenschappen zijn ontvangen.
____________________________________________________________________________________________

Een samenvatting van het jaarverslag laat het volgende zien.

Gerechtigheid verhoogt een volk

In zijn voorwoord betoogt bestuursvoorzitter Gerben Heldoorn: “Een van de kernwaarden van Kom over en help is recht. Zoals de Bijbel in het Oude Testament richtlijnen geeft voor de ordening van het maatschappelijke leven waarin de armen rechten hebben, en zoals Christus opkwam voor de armen en verdrukten, zo wil Kom over en help een stem geven aan hen die niet gehoord worden en geen helper hebben”.

Het doel van Kom over en help

Kom over en help wil zich in samenwerking met haar partners inzetten voor kinderen en gezinnen die dagelijks, door onrecht en armoede, belemmerd worden in de mogelijkheid om een menswaardig en waarde(n)vol bestaan op te bouwen. Kom over en help heeft daarom als doel: Kinderen en families die nu gemarginaliseerd worden, kunnen (volledig) in de maatschappij participeren, voelen zich geaccepteerd en hebben ook de rechten, attitude en vaardigheden om dat te kunnen doen.

Kom over en help richt zich binnen de algemene doelstelling (Kinderen worden in hun omgeving ondersteund om een meer menswaardig en waarde(n)vol bestaan op te bouwen) op de volgende programma’s: Beleidsbeïnvloeding; Maatschappij opbouw; Veilige leefomgeving; Toegang tot onderwijs; Werk en inkomen; Dagelijkse levensbehoeften; Bewustwording en draagvlakversterking.

Hulp door middel van zeven programma's

Ook in 2015 heeft Kom over en help via partners weer veel kinderen en gezinnen in Oost-Europa en Eurazië ondersteund en zo bijgedragen aan een verbetering van hun levensomstandigheden.

Beleidsbeïnvloeding en maatschappijopbouw

Ondanks een beperkte capaciteit in Oost Europa en in Nederland konden op lokaal niveau kleine stappen vooruit gezet worden. In 2015 zijn er meer aanvragen ontvangen voor maatschappijopbouw en binnen de projecten is er meer aandacht voor lobby en advocacy.
Besteding 2015 € 97.158 (begroting €37.500)


Veilige leefomgeving

Passende persoonlijke hulp aan kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben, heeft levens veranderd. Meer dan twaalfhonderd kinderen kregen extra zorg, waardoor hun veiligheid sterk verbeterd is, en ruim tweehonderd gezinnen hebben extra steun ontvangen om kinderen een veilig thuis te bieden.
Besteding 2015 € 432.535 (begroting €436.522)

Toegang tot onderwijs

Het onderwijsprogramma heeft de wereld van vele kinderen (met een beperking) en hun ouders vergroot en de betrokkenen  perspectief gegeven. Participatie en prestatie zijn toegenomen mede door goede samenwerking tussen scholen, ouders en lokale projectmedewerkers.
Besteding 2015 € 450.137 (begroting €457.275)

 

Werk en inkomen

Dit nieuwe programma is een uitbreiding van reeds eerder gestarte projecten om werk en inkomen te genereren voor kansarmen. Steeds meer mensen hebben hierdoor geen andere vorm van hulp meer nodig.
Besteding 2015 € 32.976 (begroting €73.000)

 

Dagelijkse levensbehoeften

Een lichtpuntje voor velen: praktische hulp en een meeluisterend oor voor de allerarmsten in de samenleving. De structurele hulp kreeg meer aandacht en daarom zijn eind 2015 de humanitaire transporten afgebouwd.
Besteding 2015 € 925.803 (begroting €748.662)


 

Bewustwording

In 2015 hadden we het plan om veel nieuw beleid en activiteiten te ontwikkelen. Door langdurige ziekte en wisseling van collega’s was dat helaas niet mogelijk. We hebben ons daarom gericht op het zoveel mogelijk laten doorgaan van de reguliere werkzaamheden. Ook hebben we de afdeling gereorganiseerd, waarbij medewerkers zich zoveel mogelijk kunnen specialiseren in taken.
Besteding 2015 € 211.752 (begroting €217.219)

Toekomst

De komende jaren zet Kom over en help de ingezette lijn doorzetten. De volgende thema’s krijgen in 2016 extra aandacht.

  • Het toerusten en motiveren van partners om meer te doen met Lobby and advocacy.
  • Het bevorderen van inclusie van minderheden binnen de projecten.
  • Het stimuleren van projecten die werkgelegenheid genereren.
  • Onze communicatie afstemmen op de motivatie, wensen en behoeften van donateurs door meer persoonlijk contact.
  • Meer focussen op het genereren van kennis over de thema’s binnen onze projecten, zoals inclusie en postcommunistische problematieken.

Oude jaarverslagen

De oude jaarverslagen zijn hier te vinden.