Toegang tot onderwijs

Het programma Toegang tot onderwijs is een verzameling van projecten, gericht op (inclusief) onderwijs voor kinderen en jongeren. Dit onderwijs vindt plaats zowel binnen scholen, ook wel het formele onderwijs genoemd, als bij buitenschoolse activiteiten, ook wel informeel onderwijs genoemd. Het programma heeft als doel dat álle kinderen onderwijs kunnen volgen. Dit onderwijs bevordert de emotionele, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van het kind.

Het formele onderwijs heeft als doel dat kinderen het basisonderwijs voltooien en daarna ook voortgezet onderwijs gaan volgen. In het informele onderwijs ligt de focus op het ontwikkelen en verbeteren van sociale vaardigheden, sociale interactie, levenshouding en het gedrag van kinderen. Hierdoor stimuleren we de sociale weerbaarheid van kinderen. Ze leren vaardigheden aan, waardoor de kans groter is dat ze na hun opleiding een baan vinden.

Binnen dit programma nemen dagopvangcentra voor kinderen een steeds belangrijker plaats in. Dit zijn centra waar kansarme kinderen huiswerkbegeleiding, een warme maaltijd en psychosociale ondersteuning krijgen.

Dagelijkse levensbehoeften